SWIVEL FEMALE NIPPLE


CODE : AD-BS-B
BSPP SWIVEL FEMALE X BSPP
MALE

CODE : AD-BS-A
BSPP SWIVEL FEMALE X BSPT
MALE

CODE : AD-BS-L
BSPP SWIVEL FEMALE X NPT
MALE

CODE : AD-GS-B
JIC SWIVEL FEMALE X BSPP
MALE

CODE : AD-GS-A
JIC SWIVEL FEMALE X BSPT
MALE

CODE : AD-GS-L
JIC SWIVEL FEMALE X NPT
MALE

CODE : AD-GS-G
JIC SWIVEL FEMALE X JIC
MALE